smok ข้อมูล FPKM ถูกนำเข้าแล้วก็ให้คะแนนในโปรแกรม

smok

สถิติ
ข้อมูล FPKM ถูกนำเข้าแล้วก็ให้คะแนน smok ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Partek Genomics Suite เวอร์ชัน 6.6 (Partek, St. Louis, MO) ความเคลื่อนไหวแบบพับถูกระบุเป็นค่าถัวเฉลี่ยกำลังสองต่ำที่สุดข

องการสูดดมละอองลอยแบบทันควันของ EC / แบบอย่างการวัดฐาน smok รากที่ตรงกับค่าถัวเฉลี่ยกำลังสองต่ำที่สุด ค่าp < 0.05 ที่คำนวณโดยการทดลอง t ของเด็กนักเรียนแล้วก็ความเคลื่อนไหวแบบพับ > ± 1.5 ถูกกำหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ ข้อมูล SAE แล้วก็ AM RNA-seq ยังคงใช้เพื่อกำหนดการแสดงออกขอ

ง nAChR ใน SAE แล้วก็ AM แนวทางโมเลกุลที่เกี่ยวโยงกับยีนสำคัญที่ได้รับผลพวงจากการหายใจเอา EC ของละอองลอยกระทันหันได้รับการตรวจทานโดยใช้การพินิจพิจารณาทางความฉลาด

ผลสรุป
พารามิเตอร์ทางสถานพยาบาล
นอกจากรายงานต่างๆของอาการต่างๆดังเช่น รู้สึกค่อย เวียนหัว กระวนกระวาย อาเจียน บรรเทา เคร่งเคลียด ตื่นเต้นหรือปวดหัว ไม่มีอาการที่สอดคล้องต้องกันที่เกี่ยวโยงกับการหายใจเอา EC ที่มีไหมมีนิ

วัวว่ากล่าวน (ไฟล์เสริมเติม1 : ตารางที่ S1) ในลักษณะเดียวกัน สัญญาณชีพ การทดลองแนวทางการทำงานของปอด ความอิ่มตัวของ O 2ระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินในเลือด หรือระดับสารนิโคตินในเยี่ยว

 ความไม่เหมือนของเซลล์ล้างหลอดลมหรือไม่เหมือนกันของเซลล์เยื่อบุผิวทางเท้าหายใจขนาดเล็ก (ตารางที่1ไฟล์เสริมเติม1 : ตาราง S2A รวมทั้ง B ).

ไมโครอนุภาคบุฝาผนังเส้นเลือดในพลาสมา
ไมโครอนุภาคบุฝาผนังเส้นเลือด (EMPs) เป็นถุงขนาดเล็ก 0.2–1.5 ไมครอนที่มีพลาสมาเมมเบรนแล้วก็มีไซโตซอลปริมาณนิดหน่อยอยู่ในโลหิตหมุนเวียนที่ปลดปล่อยออกมาจากเซลล์บุฝาผนังเส้นเลือดที่ถูกกระตุ้นหรือได้รับบาดเจ็บ 22 ระดับ EMP เวียนในขั้นสูงได้รับการรับรองแล้วในผู้ดูดบุหรี่ที่ใช้งานอยู่ 22 , 23 เพื่อพิ

จารณาว่าระดับ EMP ได้รับผลพวงจากการสัมผัส EC แบบรุนแรงหรือเปล่า แบบอย่างเลือดถูกเก็บที่การนัดหมายตรวจเบื้องต้นก่อนจะมีการสัมผัสสาร แล้วก็แล้วหลังจากนั้น 1 อาทิตย์ถัดมาสำหรับการนัดหมายตรวจ

ติดตามผลข้างใน 30 นาทีข้างหลังการสัมผัส EC สำหรับกรุ๊ปที่ได้รับสาร EC ทั้งคู่กรุ๊ป ที่มีและไม่มีนิวัวว่ากล่าวน ค่าถัวเฉลี่ย %ACE + CD42b − CD31 + /total CD42b − CD31 +พอๆกับ 76 ± 6% (+นิโคตินเที

ยบกับไม่มีนิโคติน, p  > 0.09) ซึ่งสอดคล้องกับ EMP โดยมากที่ได้จากเส้นเลือดฝอยในปอด 

22 ระดับ EMP ในพลาสมาภายหลังการสัมผัสกับ EC โดยไม่มีนิโคตินไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อเทียบกับระดับ EMP เบื้องต้น (รูปที่ 1a ) อย่างไรก็ดี การสัมผัสกับ EC ด้วยนิโคตินนำมาซึ่งการทำให้ระดับ EMP ทั้งปวงสูงมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง เมื่อเทียบกับระดับรากฐานของ EMP ทั้งปวงสำหรับบุคคลเดีย

วกัน (รูปที่1b ) ผลพวกนี้มิได้ไม่คาดฝัน เนื่องมาจากระดับ EMP ทั้งปวงสูงมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังในผู้ดูดบุหรี่ที่มีนิวัวติเตียนน เมื่อเทียบกับระดับ EMP ที่ไม่ดูดบุหรี่ 22 , 23 แต่ว่ายังมิได้รับรายงานในการใช้ EC พื้นฐาน